Aktuality

Návrh novely týkající se dluhů nezletilých

Publikováno: 8.5.2019

Skupina poslanců předložila 5. dubna Sněmovně návrh zákona, jehož cílem je poskytnout zvláštní ochranu nezletilým v otázce dluhů a umožnit jim start do dospělosti s “čistým štítem”.

Návrh obsahuje změnu jak hmotněprávní, tak i procesní. Hmotněprávní část, obsažená v občanském zákoníku, řeší peněžité dluhy nezletilých mladších patnácti let. Procesní úprava v občanském soudním řádu by měla obsahovat zvýšenou právní ochranu všech nezletilých, tedy do 18 let věku.

Pokud vznikne peněžitý dluh nezletilému mladšímu 15 let, přechází tento dluh na jeho zákonného zástupce, případně na osobu, jíž byl svěřen do péče, a není-li ani jeden z nich, přejde dluh na stát. Pokud je takových osob více, mají povinnost splnit dluh společně a nerozdílně; v případě, že dluh vznikl zanedbáním náležitého dohledu jednoho z nich, ostatní po něm mohou žádat náhrady svého podílu. Pokud to lze spravedlivě požadovat, mohou se ti, na něž dluh přejde, domáhat jeho zaplacení od dítěte po nabytí zletilosti.

Rodiče, jakožto osoby povinné správou jmění dítěte, jsou oprávněni jej použít pro úhradu dluhu, který na ně přejde. Stejně mohou učinit osoby, které jsou pověřeny správou jmění dítěte místo rodiče.

Procesní část obsahuje především ustanovení opatrovníka – advokáta předsedou senátu v případě, že je účastníkem ne plně svéprávná fyzická osoba a pokud se zastoupení zákonným nebo jiný zástupcem nejeví jako dostatečné, a dále že v případě, že je žalovaným nezletilý, nelze vydat rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání a platební rozkaz. Vždy tedy musí proběhnout standardní nalézací řízení.

Kontaktujte násLEGALE Advokátní kancelář
Mimochodek & spol. s r.o.